MA ROBOMATIK
ul. Mydlana 1
51-502 Wrocław
tel. +48 608 508 804
e-mail: amirek@robomatik.com.pl

RODO

Szanowni Państwo,

W dniu 25.05.2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji, zwane RODO. W związku z powyższym, informuję iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest MA Robomatik Mirosław Adamczuk z siedzibą we:  Wrocławiu  51-502, ul. Mydlana 1.

Kontakt z Administratorem możliwy jest pisemnie na adres: MA Robomatik Mirosław Adamczuk, ul. Mydlana 1, 51-502 Wrocław, telefonicznie : 71 3485121 lub e-mail: amirek@robomatik.com.pl

 

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych :

a)     realizacja i wykonanie zawartej umowy, zamówienia (wysyłka zamówionych towarów, odpowiedź na zapytanie, obsługa procedury reklamacji)

b)    realizacja ciążących obowiązków na MA Robomatik Mirosław Adamczuk przewidzianych prawem - realizacja obowiązku wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz ich archiwizacji   

c)     ochrona praw MA Robomatik Mirosław Adamczuk  zgodnie z przepisami prawa, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami

d)    utrzymywanie kontaktów handlowych z klientami i kontrahentami

 

Kategorie przetwarzanych danych:

     a)     imię, nazwisko, nazwa firmy, adres do kontaktu, adres email, telefon

     b)    w przypadku firm również: NIP, REGON, siedziba, nr konta bankowego

 

Podanie powyższych danych jest dobrowolne jednakże:

W przypadku kontaktu telefonicznego lub przez e-mail, niepodanie powyższych danych wymaganych  może skutkować brakiem możliwości przedstawienia oferty lub kontaktu w przyszłości.

W przypadku danych osób które są stronami umowy, podanie wymaganych danych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

 

Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim:

Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe osobom trzecim w przypadku:

    jeśli będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania zawartej z Państwem umowy – podmiotom współpracującym z MA Robomatik Mirosław Adamczuk , jak również dostawcom usług i rozwiązań oferowanych przez MA Robomatik Mirosław Adamczuk, podmiotom świadczącym usługi księgowe, hosting, firmom kurierskim i spedycyjnym (realizacja zamówień)

           zrealizowaniu obowiązku ciążącego na MA Robomatik Mirosław Adamczuk , w tym na żądanie podmiotów uprawnionych przepisami prawa - organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania)

 

Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe, będą przechowywane/przetwarzane  przez czas niezbędny do realizacji celów dla których dane zostały zgromadzone - zawartych umów ,  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, (w tym podatkowych) oraz do zapewnienia ochrony lub dochodzenia roszczeń ( okres przedawnienia roszczeń)

 

Zgodnie z przepisami RODO przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych.: 

a) żądania dostępu do Danych osobowych i ich aktualizacji

b) ograniczenia przetwarzania  Danych osobowych

       c)  usunięcia Danych osobowych

      d) żądania przenoszenia Danych osobowych;

          e)  sprzeciwu; wobec przetwarzania Danych osobowych

          f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

 

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi na Administratora do właściwego organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

 

MA Robomatik Mirosław Adamczuk dokłada wszelkich starań aby zapewnić jak najlepsze środki bezpieczeństwa zarówno techniczne jak i organizacyjne aby ochronić Państwa dane  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.